අප ආරක්ෂක ආරක්ෂා

ප්රධාන වශයෙන්-සොරකම් විරෝධී දුෂ්කර ටැග්,-සොරකම් විරෝධී ලණු, unlockers නිෂ්පාදනය

Yasen ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණ Co., Ltd. චෑන්, චූ 2001 වසරේ දී ආරම්භ කරන හා සංවර්ධන අවුරුදු 18 සමග 2006 දී ජාත්යන්තර ව්යාපාර කිරීමට ආරම්භ කරන ලදී, Yasen දැන් චීනයේ EAS නිෂ්පාදන ප්රධාන පෙළේ නිෂ්පාදක වේ. Yasen ඔවුන්ගේ පිරිවිතර මත පදනම් ඉලෙක්ට්රොනික-සොරකම් විරෝධී නිෂ්පාදන සමඟ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට උදව් කිරීමට නියම කර ඇත.

අපි ගැන

Yasen, ඔබගේ ආරක්ෂිත ආරක්ෂකයා